Projekt

Chochołowskie Termy przystąpiły do realizacji projektu, który zakłada budowę geotermalnej instalacji kogeneracyjnej do produkcji ciepła, energii elektrycznej i chłodu zintegrowanej z elektrownią fotowoltaiczną i magazynem energii elektrycznej (akronim projektu: HYDRO-GEO-SOLAR, dalej: HGS).

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.18 Polska Geotermia Plus oraz Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu (geotermia głęboka). 

Cele projektu

Przedsięwzięcie HGS ma na celu w szczególności:

  • zapewnienie ciągłości i niezawodności dostawy ciepła geotermalnego na potrzeby energetyczne przedsiębiorstwa Chochołowskie Termy Sp. z o.o.;
  • wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w przedsiębiorstwie;
  • zwiększenie emisji unikniętej CO2 z tytułu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci elektroenergetycznej Tauron SA.

Cele projektu wpisują się w cele programów priorytetowych w zakresie zwiększenia wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawy jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Opis projektu

Do osiągnięcia założonego celu niezbędne jest wykonanie nowego odwiertu geotermalnego oraz budowa źródeł wytwórczych OZE do produkcji ciepła, chłodu i energii elektrycznej. Nowy odwiert pozwoli na szersze wykorzystanie przemysłowe źródła geotermalnego, które zasili obecny obiekt basenowy oraz nowobudowaną część rekreacyjno – wypoczynkową.

Z energii geotermalnej nowego odwiertu będzie produkowane ciepło technologiczne do ogrzewania basenów termalnych, ogrzewania pomieszczeń basenowych (np. szatnie, SPA), ogrzewania i chłodzenia (w lecie) pomieszczeń.

W projekcie zostaną zastosowane także dwie technologie do produkcji energii elektrycznej z energii geotermalnej: elektrociepłownia ORC o mocy około 200 kWe oraz mikro-turbina wodna o mocy 40 kWe w kotłowni geotermalnej za głowicą.
Uzupełniającym źródłem energii elektrycznej w projektowanej instalacji OZE w Termach będzie elektrownia fotowoltaiczna o mocy min. 693 kWp, która zlokalizowana będzie na powierzchni obecnego naziemnego parkingu.

W celu maksymalizacji wykorzystania OZE w przedsiębiorstwie zostanie zbudowany magazyn energii elektrycznej w celu optymalizacji systemu wytwarzania energii ze źródeł OZE, zarządzania energią i obsługi stacji ładowania samochodów elektrycznych klientów i pojazdów technicznych przedsiębiorstwa. Magazyn energii będzie ładowany z paneli fotowoltaicznych oraz instalacji ORC poza szczytem zapotrzebowania, a nadwyżka energii będzie wykorzystywana na potrzeby własne obiektów Chochołowskich Term.

Terminy realizacji projektu

Projekt realizowany będzie od lipca 2021 r. do czerwca 2024 r.

Oczekiwane rezultaty projektu

Oczekiwany efekt redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej powinien wynieść średnio 25% i zmienia się w zależności od miesiąca od 19–27%. 

Efektem środowiskowym realizacji projektu HGS będzie zwiększenie emisji unikniętej CO2 – 1900 t/rok, SO2 – 1691 kg/rok, NOx – 1567 kg/rok, CO – 683 kg/rok oraz pyłów – 89 kg/rok (obliczenia według metodologii i wskaźników KOBIZE 2019). 

Dodatkowo planowanymi wskaźnikami realizacji projektu będą:

  • produkcja energii elektrycznej z elektrowni wodnych na poziomie 1834 MWh/rok
  • produkcja ciepła z energii geotermalnej 18071,27 MWh/rok

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej